ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา

    มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในโครงการ The Medical Science Academic Annual Meeting (MSAAM 2018) ครั้งที่8

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ The Medical Science Academic Annual Meeting (MSAAM 2018) ครั้งที่ 8 ณ ห้อง MD 234 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการและการวิจัยกับนิสิต อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 106 ผลงาน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า จำนวน 58 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 48 ผลงาน

    ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในประเภทต่างๆ ดังนี้

    1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทบุคคลตีพิมพ์สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

    2. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยค่า Impact factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ดร.อัญชลี ฐานวิสัย

    3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานตีพิมพ์ต่อเนื่อง ปี 2558 – 2560 (3 ปีย้อนหลัง) ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

    4. รางวัลภาควิชาตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ

    5. รางวัลนักวิจัยประเภทบุคคลตีพิมพ์สูงสุด ระดับภาควิชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียงตามลำดับ ได้แก่

        5.1 รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ

        5.2 รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ภาควิชาสรีรวิทยา

        5.3 รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

        5.4 ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล ภาควิชาชีวเคมี

    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง, การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักสูตรและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The graduate’s survival guide” โดย ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

« 1 ของ 2 »

1,127 total views, 2 views today