มหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 คิดให้รอบคอบ ทำสิ่งที่ทำได้ เพื่อสร้างธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 “คิดให้รอบคอบ ทำสิ่งที่ทำได้ เพื่อสร้างธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องเรียน QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีหลักคิดเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเก่ง 5 ด้าน คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปมีจุดประสงค์หลักเพื่อการให้นิสิตเป็นคนที่สมบูรณ์ ก่อนออกไปเจอกับโลกภายนอก นิสิตที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้ นำเสนอผลงานที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิดด้านมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นธุรกิจจำลองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ขอชื่นชมนิสิตที่รังสรรค์ผลงานดีๆ เป็นธุรกิจเชิงนวัตกรรม ขอบคุณผู้สอนที่ทำงานหนัก ช่วยกันประคับประคองให้นิสิตได้ใช้กระบวนการทำงานนี้เรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ได้กล่าวถึงมหกรรมการศึกษา “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” ว่างานมหกรรมการศึกษา ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้กับนิสิต โดยจัดให้มีการระดมสมองสร้าง ผลิตภัณฑ์ตลาดและโมเดลธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม think globally, act localy ร่วมกับเป้าหมายการเป็น Green university ของมหาวิทยาลัย เข้ามาใช้จัดการเรียนการสอน  เป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยกัน ห้องเรียนเป็นห้องเรียนใหญ่ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ การเรียนการสอนจะทำให้ไม่ถึงแต่ละรายบุคคล หลังจากบรรยายเสร็จจะแบ่งห้องย่อยออกเป็นกลุ่มละประมาณ 100 คน  และแบ่งกลุ่มย่อยแบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน   เพื่อไปปฎิบัติงานเป็นโครงการแล้วเอาโครงการนั้นมาเรียนรู้กัน เช่น ในกรอบคิดหลักของเราคือ คิดให้รอบคอบทำในสิ่งทีทำได้ ทุกคนจะต้องเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเรามีนโยบาย สำคัญอันหนึ่งคือ Green university  แต่เราไม่เคยเอานโยบายไปบอก ให้นิสิตไปคิดว่านิสิตจะเอาโครงการอะไรเข้ามาได้บ้าง เขาจะต้องพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อประชาคมของคนในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         “ มหกรรมสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 13 นี้ มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนิสิตตั้งใจทำและผลงานออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่เห็นภาพชัดว่า เขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  มีนิสิตกลุ่มหนึ่งบอกว่า อย่าบ่นเลย สู้เราลงมือทำดีกว่า เขาได้พูดสิ่งนี้ต่อหน้าเพื่อนๆทั้งห้องเรียน มันเป็นคำพูดที่สื่ออกมาเอง เป็นผลสำเร็จของการเรียนการสอน”

——————————————————–

News : 0382

 

258 total views, 1 views today