ผู้บริหารสัญจร พบคณะสังคมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

      วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองอธิการบดี พบคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ และในเวลา 13.30 น. พบคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งด้านนโยบาย วิธีการบริหารงาน และการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้แนวคิดในการใช้จุดเด่นของคณะเป็นสื่อกลางที่จะบูรณาการการผลิตคนเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศร่วมกัน ณ คณะสังคมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

« 1 ของ 2 »

 

 

News : 0380

422 total views, 1 views today