เปิดเวทีเสวนา “การจัดทำโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขอรับการจัดสรรงบประมาณ” 

      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ในประเด็น “การจัดทำโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ” เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ได้มีโอกาสพบปะกับนิสิต คณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งได้มีการถาม-ตอบ สร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้และความเข้าใจในประเด็นต่างๆให้ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการให้ตอบโจทย์ การพัฒนาและเข้าถึงงบประมาณ กรอบความคิดและข้อมูลที่ต้องพิจารณาเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมงานกว่า 50 คน ณ อาคารเพราพิลาศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

News : 0418 

292 total views, 1 views today