ผลการศึกษา พบ วัยรุ่น 15-24 ปี ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะแพทยศาสตร์ เชิงรุกลงตรงจุดให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่วัยรุ่น โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  
หลังมีผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

      นายแพทย์สุรัตน์  วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า  สถานการณ์ในประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่เกิน 7,000 คน  ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ  240,000 คน   ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงการตรวจรักษา   และการได้รับยาต้าน เอช ไอ วี ที่รวดเร็ว  และการรู้จักป้องกันตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่น่าเป็นห่วงกังวลของประเทศไทยก็ยังมีอยู่ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากสถิติอัตราผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด  พบว่าเป็นวัยรุ่นถึงร้อยละ 50   โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มชายรักชายจะมีสัดส่วนการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่นด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องสถิติอัตราการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน   

     นายแพทย์สุรัตน์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  สำหรับการจัดโครงการอบรมการให้ความรู้การป้องกัน การติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  : ทางด้านคลินิกนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงยาต้านไวรัส  เอช ไอ วี และโรคเอดส์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ได้รับรู้สถานการณ์การติดเชื้อเอช ไอ วี ในปัจจุบัน และหากต้องเข้ารับการรักษา ก็มีแนวทางเข้ารับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้  ได้แก่  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ทำไมต้องตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี และบุคคลที่ต้องได้รับการตรวจ, วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี  รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( work shop ) และตอบข้อซักถาม 

     นายแพทย์สุรัตน์  กล่าวทิ้งท้ายว่า  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์  ดีเทิดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  : ทางด้านคลินิก  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อโดยรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกำลังของสังคมไม่ติดเชื้อ เพราะเป็นกำลังและความหวังของครอบครัว สังคม และประเทศไทยต่อไป  

 

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก: เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 3 »

2,857 total views, 1 views today