วันสหกิจศึกษาไทย “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี” 

     จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลมีแนวนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริง สหกิจศึกษาจึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่ง ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวัยแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง 

     วันที่ 6  มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี” และมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 13 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , รางวัลสถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่และขนาดกลาง/ย่อม ได้แก่  บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊บ จำกัด(มหาชน) และสำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด , รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการดีเด่น ได่แก่ นางสาวมัจรี สุพรรณ จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และนายเจริญ รุ่งเรืองจากกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา อำเภอเกาะสมุย , รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายพีรพล คำพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายพิพัฒน์ สื่อตระกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวรวุฒิ หมัดโน๊ต จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายกำพล อุดมคชา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนายวีระกรณ์ ประสมสุข จากมหาวิทยาลัยราชภฏรำไพพรรณี และรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่ นายไอวรินทร์ เพ็งพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายปิยะบุตร เจนิญพงษ์ จากมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ 

     นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ หัวข้อ “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “Cooperation in CWIE under Australian Government Policy” โดย Ms. Joanna Wood, Education Counsellor, Australian Embassy Bangkok  และการบรรยายพิเศษ “CWIE for Industrial Revolution 4.0” พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ How to develop competency outcome-based co-operative work-integrated curriculum : Lesson Learn from Universities in Australia” โดย Professor Philippa Pattison, Deputy Vice-Chancellor (Education) at the University in Sydney ทั้งนี้มีอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

News : 0415 

328 total views, 1 views today