ม.นเรศวร พัฒนาแอพพลิเคชั่นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรปลอดสารพิษ 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  จัดทำโครงการ “แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการใช้และผลิตสมุนไพรไทยปลอดสารพิษ” สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกโดยใช้การบันทึกข้อมูลผ่านทาง Application บน smart phone แบบครบวงจร เน้นการพึ่งพิงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ  

     ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ หนึ่งในทีมพัฒนาระบบ Herbal GACP และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  กล่าวว่า  ในปัจจุบันสังคมสุขภาพด้วยวิถีไทยและสมุนไพรได้รับความสนใจจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งเพื่อการบริโภคเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และการดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆ แต่องค์ความรู้พื้นฐานทั้งการปลูก การเก็บเกี่ยว การเตรียมวัตถุดิบและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้นั้นยังมีความจำเป็นเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการของผู้ผลิต และผู้ผลิตเองก็สามารถนำวัตถุดิบสมุนไพรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้  โดยเริ่มจากการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาสร้างแนวทางและผลักดันให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมผ่านในรายวิชา เภสัชเวทสำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์, รายวิชา Medicinal and Drug plant และรายวิชา พฤกษศาสตร์ทางการแพทย์ ในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกโดยใช้การบันทึกข้อมูลผ่านทาง Application บน smart phone แบบครบวงจร เน้นการพึ่งพิงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ การทำโรงเรียนชั่วคราวและการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสำอางตามแนวทาง GAP ต่อไป  เพื่อให้นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย  ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย  รวมถึงชุมชนใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทย ด้วยการดำเนินการของนิสิต อาจารย์ บุคลากรและชุมชนใกล้เคียงเอง

     ดร.ภญ.วธู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในแอพลิเคชั่น Herbal GACP  มีรายละเอียดที่น่าสนใจ  เช่น  ช่องทางการประกาศขายสินค้าสมุนไพร, ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ด้านสมุนไพร, แผนที่สวนที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ใกล้เคียง, ช่องทางการส่งแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว) และการตรวจสอบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว) รวมถึงช่องทางการส่งแบบบันทึกการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2556 : GAP พืชอาหาร เป็นต้น  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้แอพพลิเคชั่นอีกด้วย

     โดยมีทีมพัฒนาระบบ Herbal GACP ประกอบด้วย ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์, นายภาสวีร์ อ่องรัก, นายยุทธนา เรืองนุกูล, นายเศรษฐพงษ์ ดีอุด, นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิต และนายพลัฏฐ์ เนื่องจำนง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และรองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

1,483 total views, 1 views today